دکتر خسرو مشکساران          
دکتر خسرو مشکساران
ارتوپد
شیراز
دکتر محمدسعید مهاجری          
دکتر محمدسعید مهاجری
ارتوپد
شیراز
دکتر آیت الله افشار متخصص ارتوپدی