فیزیوتراپیست رزا قنبرپور          
فیزیوتراپیست رزا قنبرپور
فیزیوتراپی
شیراز