دکتر محمد اکبری جامی          
دکتر محمد اکبری جامی
متخصص جراحی عمومی تیروئید و پستان
سمنان