دکترمهدی مجرّب          
دکترمهدی مجرّب
متخصص جراحی عمومی
شیراز